De Zwarte Raaf Bonaire

De Zwarte Raaf Bonaire
C.A.C. Bonaire B.V.
Willem van Luijk

Kaya Saturnus 7
Belnem, Bonaire
Caribisch Nederland

Tel. 00599 786-9803
Fax 00599 717-3610
E-mail: cac@dezwarteraaf.com


De Zwarte Raaf Bonaire

Eerlijk duurt het langst • Procurement
 • Renovatie
 • Techniek
 • Onderhoud
 • Demolition
 • Distributie
 • Maintenance
 • Inkoop en verkoop
 • Sloopwerk
 • Assistentie
 • Logistiek
 • Remodeling

24/7 service Bonaire

Storingsdienst doordeweeks: 00599 786 9803
Storingsdienst weekend: 00599 796 9803
(van vrijdag 16:30 uur tot maandag 07:00 uur)

Uurtarief p/p Voorrijkosten
08:00 – 17:00 uur
Pauze 12:00 – 13:00 uur
37.23 20.00
17:00 – 20:00 uur 55.85 37.23
20:00 – 08:00 uur 74.46 37.23
Weekend, zon- en feestdagen 74.46 37.23
Alle tarieven zijn exclusief, ABB, materiaal en special equipment/heavy equipment.
Alle tarieven worden afgerond op hele uren.
Kantoortijden 07.30 - 11.00 uur.Algemene voorwaarden:

 • Steller is niet aansprakelijk voor vermissingen rond of uit het project, schade van welke aard dan ook.
 • Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voor doen, treedt steller in contact met de eigenaar/opdrachtgever.
 • Alleen steller instrueert personeel. C.A.C. Bonaire B.V.
 • Personeel C.A.C. Bonaire B.V. correct benaderen en behandelen.
 • Steller draagt zorg voor zijn eigen vervuiling.
 • Oplevering in overleg met Eigenaar/ opdracht gever.
 • Eigenaar/opdracht gever is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bij uit blijven van vergunningen en of ontheffingen, één kalender maand na ondertekening van dit contract vervalt deze, en word er 5% van de totale aan neemsom plus ABB door steller in rekening gebracht bij- eigenaar/ opdrachtgever.
 • Bij contract breuk door eigenaar/opdracht gever van dit contract wordt er ten minsten 5% van de totale aanneem som plus ABB in rekening gebracht bij eigenaar/opdracht gever.
 • Kosten water en Electra zijn voor rekening eigenaar/opdrachtgever.
 • Transactie kosten van bank naar bank zijn voor rekening eigenaar/opdrachtgever.
 • Betaling beslist binnen vijf dagen na factuurdatum, contant of per bank.overschrijving.
 • Alle goederen blijven eigendom van steller totdat deze geheel door afnemer/opdrachtgever zijn betaald.
 • Ingeval van non-betaling en of niet tijdige betaling zijn de incasso en/of eventuele gerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer/opdrachtgever.
 • In geval van non-betaling zal 2% rente per aangevangen kalender maand in rekening worden gebracht over het totaal bedrag van dit contract.
 • Boven staande prijs is gebaseerd op huidige prijs van grondstoffen en de huidige koers van de Dollar/ Euro- wij behouden ons het recht voor bij wijziging hier van de prijzen dienoveréénkomstig aan te Passen.
 • Toepasselijk recht: Deze overeenkomst wordt beheerst door de BES wet en regelgeving. Alle geschillen inzake deze overeenkomst of gerelateerde overeenkomsten worden met uitsluiting van enig ander gerecht beslist door het Gerecht in eerste Aanleg.
 • 60% van het totale bedrag voor aanvang uitvoering.
 • 40% van het totale bedrag bij oplevering.
 • Offerte is tevens werk opdracht.
 • Offerte geldig tot één kalender maand na dagtekening.